Szczęśliwe dzieci, szczęśliwi rodzice”

PROJEKT DOFINANSOWNY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Numer projektu: RPDS.08.04.01-02-0070/18-00

Kwota dofinansowania: 2 564 775,89 zł

Projekt „Szczęśliwe dzieci, szczęśliwi rodzice” skierowany jest do rodziców i prawnych opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących lub pracujących na terenie gminy Czernica, Długołęka lub Jelcz-Laskowice. Ma na celu aktywizację zawodową oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, a także biernych zawodowo lub posiadających status osoby bezrobotnej. Dzięki stworzeniu Żłobka Alto Dobrzykowice osiemdziesięcioro dzieci zostało objętych opieką w nowym, przestronnym budynku w pełni przystosowanym do prowadzenia żlobka. W projekcie Beneficjentami są rodzice i prawni opiekunowie dzieci od szóstego miesiąca do trzeciego roku życia. Wsparcie dla Beneficjentów trwa od 1.10.2018 r do 30.06.2020 r. Jedynym kosztem ponoszonym przez rodziców lub prawnych opiekunów jest kwota 200zł opłaty miesięcznej.