Rodzaje terapii

Nasza placówka daje możliwość pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Przez pierwsze trzy tygodnie od przyjścia do nas dziecka specjaliści mogą zaobserwować wychowanka podczas adaptacji, jak również w czasie interakcji z wychowawcami i rówieśnikami. W tym czasie powstaje Indywidualny plan terapeutyczny, który jest zatwierdzany przez rodziców.

Zajęcia indywidualne mają za zadanie wspomagać dziecko w sferze emocjonalnej, poznawczej, społecznej, adekwatnie do potrzeb. Metody stosowane przez terapeutę, to:

 • terapia zabawą
 • elementy dramy
 • program aktywności Knillów
 • metoda Dobrego Startu
 • metoda F. Affolter
 • Neurofeedback (EEG – Biofeedback)
 • terapia Integracji Sensorycznej
 • terapia neurologiczna

Również w czasie zajęć grupowych nauczyciel przy współpracy z pedagogiem specjalnym prowadzą istotne zajęcia mające na celu wzmocnienie integracji dzieci. Poprzez różne metody, formy pracy i środki dydaktyczne są w stenie osiągnąć sukces. W placówce pedagog specjalny wykorzystuje między innymi:

 • terapię zabawą wg J. Baran,
 • ćwiczenia grafomotoryczne wg Hanny Tymichowej,
 • elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • elementy metody Glenna Domana,
 • program rozwijający percepcje wzrokową Marianny Frostig,
 • elementy terapii behawioralnej
 • program kształtowania świadomości fonologicznej wg Alicji Maurer.

Dla kogo terapia:
W szczególności dla dzieci:

 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Całościowe Zaburzenia Rozwojowe
 • Zespół Genetyczny
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Mózgowe porażenie dziecięce ( MPD)
 • Niedosłuch
 • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD)
 • Proste opóźnienie rozwoju mowy
 • Opóźnienie rozwoju mowy
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego ( NMPK- alalia)
 • Dyslalia ( anatomiczna, funkcjonalna, słuchowa)
 • Mutyzm
 • Dyzartria
 • Afazja

Wczesne wspomaganie rozwoju

Dla prawidłowego rozwoju dziecka najbardziej znaczące są jego pierwsze lata życia. Równocześnie z rozwojem układu nerwowego następuje rozwój wszystkich funkcji psychofizycznych dziecka.
W naszych przedszkolach i żłobkach prowadzimy Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWRD). Jest to kompleksowe działania terapeutyczne, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Oferta skierowana jest do dzieci z niepełnosprawnością, lub zagrożonych niepełnosprawnością. Dla Każdego takiego dziecka stwarzamy indywidualny plan terapii z uwzględnieniem jego potrzeb. Program WWRD może zawierać:

 • terapię logopedyczną/neurologopedyczną – polegająca na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, korekcji wad wymowy oraz usprawnianiu funkcji komunikacyjnej języka;
 • terapię psychologiczną – polegająca na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej;
 • terapię pedagogiczną – polegająca na wielozmysłowej stymulacji dziecka: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej;
 • fizjoterapię – usprawnianie zaburzonych funkcji ruchowych.
 • inne działania – w zależności od potrzeb.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) są nieodpłatne.
Środki finansowe na realizację WWR przekazywane są z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania w tym niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Dotyczy działań stymulujących rozwój małego dziecka i pozytywnie wpływa na lepsze przygotowanie małych dzieci z wykrytymi dysfunkcjami rozwojowymi do podejmowania nauki szkolnej. Jest szansą na osiągnięcie przez nie powodzenia w nauce szkolnej.
Wczesne wspomaganie rozwoju umożliwia dziecku:

 • lepszy rozwój psychoruchowy, społeczny i emocjonalny,
 • poprawę stanu zdrowia,
 • sprawniejsze funkcjonowanie w bliższym i dalszym otoczeniu,
 • minimalizowanie skutków niepełnosprawności.

Cennik

Dla dzieci posiadających

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Terapia wg wskazań orzeczenia jest bezpłatna.
Dla dzieci bez orzeczenia:

 • terapia neurologopedyczna indywidualne (1* tydzień – 25 zł/zajęcia)
 • terapia neurologopedyczna w grupie 2-4 dzieci (1*tydzień – 40 zł/miesiąc)
 • terapia integracji sensorycznej (1*tydzień – 50 zł/zajęcia)
 • fizjoterapia indywidualna (1*tydzień – 40 zł/miesiąc)

Sala terapeutyczna

Nasza sala terapeutyczna jest wyposażona w różnorodne sprzęty i pomoce do pracy indywidualnej z dziećmi. Nowością są zajęcia terapii integracji sensorycznej, która odbywa się przy udziale wielu urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego (piłki rehabilitacyjne, równoważnie, deskorolki, topki, różnego rodzaju huśtawki, przedmioty o różnych fakturach materiałów, pomoce wydające różne dźwięki itp.).