Dofinansowanie


REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Projekt: „Przedszkolaki z naszej paki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania 10.1.2 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WROF”.

Realizator: Alto Marta Nowak

Cel projektu: Zwiększony dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dla 80 dzieci [39K/41M], w tym 20 z niepełnosprawnościami [10K/10M] z Wrocławia i gm. Długołęka, uzyskany poprzez utworzenie i prowadzenie szerokiej oferty edukacyjnej prowadzącej do podniesienia kompetencji kluczowych, uniwersalnych i zwiększających szanse edukacyjne w ramach nowego Przedszkola we Wrocławiu (os. Psie Pole-Zawidawie) oraz w wyniku nabycia kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi przez 12 nauczycieli [12K], uzyskany w okr. 01. 05. 2019 – 31. 08. 2020.

Kwota dofinansowania: 173 9143,32 zł

Uczestnik projektu: po zakwalifikowaniu do programu nazywany Beneficjentem – osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku przedszkolnym, tj. 3-6 lat lub starszym – o ile posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności.

Biuro Projektu: siedziba firmy Alto Marta Nowak, Integracyjna Szkoła Podstawowa ALTO, ul. Kiełczowska 43/2

Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji, uczestnictwa i formy wsparcia w Projekcie.

Okres realizacji Projektu: od 2019-05-01 do 2020-10-31.

Miejsce realizacji Projektu: siedziba Przedszkola Integracyjnego ALTO we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43/10

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie:

„Nowe grupy w żłobku ALTO w Dobrzykowicach”

Miło nam poinformować że rekrutacja do projektu „Nowe grupy w żłobku ALTO w Dobrzykowicach” rozpocznie się 3-12-2019, o godzinie 14.00. W projekcie mogą brać udział rodzice dzieci od 12 do 36 miesiąca życia, pracujący lub niepracujący, zamieszkujący w gminie Czernica lub Długołęka. Zgłoszenia będą przyjmowane bezpośrednio w żłobku Alto ul. Rolna 2 Dobrzykowice lub w formie elektronicznej:

FORMULARZ

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
.
Podstawowym problemem, z którego wynika potrzeba realizacji projektu, jest wciąż niska i nieadekwatna do potrzeb liczba dostępnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, na terenie gminy wiejskiej Czernica oraz w sąsiedniej gminie Długołęka. Konsekwencją tego problemu jest utrudniony dostęp do zatrudnienia dla rodziców (opiekunów), najczęściej kobiet, które w związku z koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 3, rezygnują z aktywności zawodowej lub opóźniają powrót do pracy.

„Szczęśliwe dzieci, szczęśliwi rodzice”

PROJEKT DOFINANSOWNY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Numer projektu: RPDS.08.04.01-02-0070/18-00

Kwota dofinansowania: 2 564 775,89 zł

Projekt „Szczęśliwe dzieci, szczęśliwi rodzice” skierowany jest do rodziców i prawnych opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkujących lub pracujących na terenie gminy Czernica, Długołęka lub Jelcz-Laskowice. Ma na celu aktywizację zawodową oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, a także biernych zawodowo lub posiadających status osoby bezrobotnej. Dzięki stworzeniu Żłobka Alto Dobrzykowice osiemdziesięcioro dzieci zostało objętych opieką w nowym, przestronnym budynku w pełni przystosowanym do prowadzenia żlobka. W projekcie Beneficjentami są rodzice i prawni opiekunowie dzieci od szóstego miesiąca do trzeciego roku życia. Wsparcie dla Beneficjentów trwa od 1.10.2018 r do 30.06.2020 r. Jedynym kosztem ponoszonym przez rodziców lub prawnych opiekunów jest kwota 200zł opłaty miesięcznej.

Przewiń na górę